Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest

baner

Składowanie odpadów azbestowych

Usuwaniem azbestu może się zająć tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

usuwanie azbestu

Koszt składowania azbestu

Koszt składowania azbestu zależy od różnych czynników, takich jak ilość odpadów azbestowych, miejsce składowania, wymagane środki ochrony i inwestycje w infrastrukturę. Można jednak powiedzieć, że składowanie azbestu jest kosztownym procesem, który może być dodatkowo obciążony opłatami za transport i utylizację odpadów.

Odpady azbestowe można podzielić na trzy główne kategorie:

  1. Materiały zawierające azbest w formie sprasowanej – takie jak płaskie płyty eternitowe, rury azbestowo-cementowe i inne produkty azbestowe, które zostały stworzone przy użyciu sprasowanego azbestu.
  2. Materiały zawierające azbest w formie płynnej – takie jak kleje i masy uszczelniające, które zawierają azbest w postaci włókien.
  3. Pyliste odpady azbestowe – takie jak pył i odpadki, które zawierają azbest w postaci drobnych włókien.

Odpady azbestowe muszą być składowane zgodnie z określonymi procedurami i wymaganiami technicznymi. Składowisko azbestu musi być odpowiednio zabezpieczone przed wnikaniem pyłu azbestowego do środowiska, a jego powierzchnia musi być regularnie sprzątana i monitorowana pod kątem poziomu pyłu azbestowego. W Polsce składowisko azbestu musi być zarejestrowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

logo
© 2023