PL / EN

Projekt

Obraz2

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego Finansowanie: Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.

Wartość projektu  12 459 986  mln CHF.

69 gmin z Małopolski będzie uczestniczyć w 5-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych. Przedsięwzięcie umożliwi demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 30 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu.

Projekt obejmie 69 gmin i ok. 8 tysięcy obiektów – zarówno budynków prywatnych jak i komunalnych. Większość środków, bo 70 proc. zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. Po 15 proc. pieniędzy zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.  

W ramach Projektu przewidziane są następujące działania tj.

1.   demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,

2.   zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach,

3.   transport zdemontowanych pokryć na składowisko,

4.   składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,

5.   dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,  

Partnerzy: Miasto i Gmina Szczucin  oraz  69 gmin z Małopolski.

Okres realizacji: 07.2012-06.2017  

Każda z Gmin przystępujących do Projektu wykonała na swoim terenie rozeznanie co do ilości gospodarstw i podmiotów wyrażających chęć przystąpienia do Projektu. Właściciele tych gospodarstw i podmioty składali deklarację przystąpienia do Projektu. Na tej podstawie Gminy sporządzały zbiorcze zestawienie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do usunięcia w latach 2012-2017.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl