PL / EN

Gmina Dobra

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Dobra

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 15

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 7

Liczba posesji, z których usunięto azbest 35


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 43,92 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 14,835 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 108,5 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 167,255 t


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE DOBRA

Plan gospodarki odpadami w gminie Dobra, został sporządzony jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce aktami prawnymi oraz aktualną polityką ekologiczną Państwa.
Według szacunków oraz na podstawie wizji lokalnej na terenie gminy Dobra ilość budynków pokrytych wyrobami zawierającymi azbest wynosi 669, w tym 279 budynków mieszkalnych. Ilość tą określono przy założeniu, że 13 % ogólnej liczby budynków w gminie posiada pokrycia dachowe zawierające azbest i średnia powierzchnia dachów wynosi: 180m2 domy mieszkalne i 140 m2 budynki pozostałe.
Jako pierwszy etap realizacji zadania przyjęto usunięcie wszystkich uprzednio zinwentaryzowanych pryzm eternitowych, następnie usunięte powinny być te pokrycia dachowe które mają już 30 lat i kolejno pozostałe w zależności od stopnia uszkodzenia. Niezbędnym jest także rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest.
Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami przewiduje się następujące działania organizacyjne w gminie Dobra w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest:
• zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy,
• opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania wyrobów zwierających azbest
• przygotowanie wniosków na realizację zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium kraju.” i realizacja zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu przy wykorzystaniu otrzymanych środków finansowych .
• współfinansowanie przez gminę kosztu demontażu pokryć dachowych z azbestu oraz kosztu usunięcia i transportu do miejsc unieszkodliwienia.

Cel ekologiczny do 2014 roku
Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez:
• zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu na terenie gminy,
• usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu.
Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Plan zakłada, że gminy Dobra współfinansować będzie transport i unieszkodliwianie tych odpadów.

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Gmina Dobra
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl