PL / EN

Gmina Dąbrowa Tarnowska

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Dąbrowa Tarnowska

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 5

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 13

Liczba posesji, z których usunięto azbest 17


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 19 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 43 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 35 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 97 t


W czerwcu 2007 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwaliła "Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska".

Dla potrzeb Programu przeprowadzono ankietyzację gminy Dąbrowa Tarnowska. W jej wyniku uzyskano łącznie 1046 ankiet, w których sumarycznie wykazano 146589 m2 tj. 1612,5 Mg wyrobów cementowo-azbestowych. Zdecydowana większość należy do grupy pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste i płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych. Stosunkowo niewielka ilość wyrobów zawierających azbest to płyty płaskie elewacyjne znajdujące się na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Na podstawie informacji pozyskanych w terenie, stwierdza się obecność rur azbestowo-cementowych na obszarze miasta i gminy. Na długości 28,33 km w mieście Dąbrowa Tarnowska występują rury o średnicy φ 80, 100, 150, 200, 250 mm oraz 6,2 km w sołectwach Morzychna i Nieczajna Górna o średnicy φ 100 i 250 mm. Elementy te, w przypadku występowania w systemie wodno-kanalizacyjnym, znajdując się pod powierzchnią terenu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Rury te są sukcesywnie wymieniane np. podczas awarii i stają się one wówczas odpadem niebezpiecznym.

Ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zgodnie ze stopniem pilności: 16,19 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności. 23,60 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności; 60,21 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do III stopnia pilności.

Zadania do realizacji w latach 2006 – 2014 w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest do realizacji na terenie Miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska:
• 2006 - 2014 - Miasto i Gmina, Jednostki naukowo-badawcze, organizacje ekologiczne - Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat wyrobów i odpadów zawierających azbest. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Akcje powinny obejmować szkolenie z zakresu podstawowych rodzajów wyrobów zawierających azbest powszechnie stosowanych w budownictwie; sposobów bezpiecznej eksploatacji obiektów (szczególnie budowlanych) w których zastosowano wyroby azbestowe; zagrożeń i skutków dla zdrowia i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; możliwości finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest; dostępnych specjalistycznych firm działających na terenie gmin i posiadających stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usunięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

• 2006 - 2014 - Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy - Zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

o izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,
o ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,
o umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony",
o zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

• 2006 - 2014 – Miasto i Gmina, właściciele obiektów - Wdrażanie zasad i zapisów prawa dotyczących wyrobów i odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującym i przepisami.

• 2006 - 2014 (corocznie) - Miasto i Gmina - Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest na koniec każdego roku na podstawie zebranych informacji i arkuszy ocen.

• 2006 - 2014 (corocznie) - Miasto i Gmina - Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy.

• 2006 - 2014 (corocznie) - Miasto i Gmina właściciele obiektów - Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie miasta i gminy stosownie do odpowiednich rozporządzeń.

• 2006 - 2007 - Miasto i Gmina - Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest. W miejscach takich należy rozważyć podjęcie prac związanych z usunięciem wyrobów azbestowych stwarzających zagrożenie, lub zabezpieczeniem tych wyrobów np. przez pokrycie specjalnymi farbami pokryć dachowych zmniejszających ryzyko pylenia azbestu.

• 2006 - 2014 - Miasto i Gmina właściciele obiektów - Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzanie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów), w których zabudowano wyroby zawierające azbest.

• 2006 - 2014 - Miasto i Gmina - Prowadzenie rozeznania rynku i weryfikacji danych na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest oraz transportem.

• 2006 - 2014 - Miasto i Gmina właściciele obiektów, zarządcy przedsiębiorcy - Usuwanie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl