PL / EN

Gmina Ciężkowice

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Ciężkowice

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 4

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 11

Liczba posesji, z których usunięto azbest 23


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 13 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 29 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 63 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 105 tPROGRAM USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1591, z późn.zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i 84 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr 628,z późn. zm.) Rada Miejska w Ciężkowicach przyjęła uchwałę ustanawiającą:
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciężkowice.

Celem programu jest:
•spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
•wyeliminowanie możliwych, negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
•pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Osiągając ten cel Gmina Ciężkowice wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Niniejszy program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami programu ogólnopolskiego. Zakłada on realizację następujących zadań:
1.Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobach zawierających azbest. Wiedza o tym ile jest azbestu, w jakiej postaci i jego stanie oraz gdzie jest zlokalizowany, była dotychczas niewielka;
2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;
3. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programu;
4. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych;
5. Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom oraz mieszkańcom;
6. Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu;
7. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów zawierających azbest.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest zabudowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i inwentarskich w gminie to 1 281 412 Mg azbestu. Przeważająca większość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciężkowice, to płyty azbestowo-cementowe. Są zlokalizowane głównie na obszarach wiejskich znajdujące się przede wszystkim na budynkach o przeznaczeniu gospodarskim (ok. 74% ogółu budynków). O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki stanu technicznego pokrycia dachowego.

Dla potrzeb programu, w ślad za programem krajowym, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.:
- Okres I: lata 2008-2012 - perspektywa krótko-terminowa - Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Ciężkowice. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Bezpieczne usunięcie ok. 11 % aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.
- Okres II: lata 2013- 2022 - perspektywa średnio-terminowa - Bezpieczne usunięcie ok. 51,9% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.
- Okres III: lata 2023-2032 - perspektywa długo-terminowa - Bezpieczne usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu województwa i unieszkodliwienie odpadów azbestowych (37,4%).

Harmonogram działań:
1. Rzetelna ocena ilości, lokalizacji i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w gminie - Gmina Ciężkowice we własnym zakresie. 2008 – 2012 1- sza ocena do 2011 r.
2013 – 2032 r. - zgodnie z wymaganiami.
2. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbestu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych - Gmina Ciężkowice, czas realizacji 2008 – 2012, koszt – 4,5 tys. zł.
3. Cykliczna aktualizacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych – Gmina Ciężkowice, łączny koszt 22,0 tys. zł. 2011 r. 4,0 tys. zł. 2016 r. i 2020 r. – 8,0 tys. zł. 2024 r. i 2028 r. – 10,0 tys. zł.
4. Określenie stopnia przestrzegania przepisów prawa przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie informowania administracji samorządowej o podejmowanych działaniach w zakresie usuwania i unieszkodliwiania istniejących w zabudowaniach wyrobach zawierających azbest. - Właściciele nieruchomości do 2008r.
5. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest – 2/rok, Samorząd gminny, Samorząd powiatowy. Koszt łączny – 25,0 tys. zł. W latach 2008 – 2012 - 5,0 tys. zł. W latach 2013 – 2022 – 10,0 tys. zł. W latach 2023 – 2032 – 10,0 tys. zł.
6. Przekazanie do wojewódzkiej bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest oraz stałe uzupełnianie i aktualizowanie bazy - Samorząd Wojewódzki - utworzenie bazy do 2008r. aktualizacja bazy zgodnie z aktualizacją oceny ilości i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
7. Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania - Samorząd województwa. Koszty pokryte z UE w latach 2008 – 2012. Do 2023 r. koszty pokryte z FOŚiGW. Do 2032r. z Funduszu Pracy i budżetu Państwa.
8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w budynkach – ilość 1 530 500 Mg - właściciele obiektów. Łączne koszty - 451 631 645 tys. zł. Koszty w okresie 2008 – 2012 – 48 324 586 tys. zł, w okresie 2013 – 2022 – 234 396 824 tys. zł, w okresie 2023-2032 - 168 910 235 tys. zł.

Źródło: Na podstawie "PROGRAMU USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE"
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl