PL / EN

Gmina Charsznica

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Charsznica

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 13

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 10

Liczba posesji, z których usunięto azbest 53


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 35,5 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 25,1 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 129,1 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 189,69 t"PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CHARSZNICA NA LATA 2013-2032"

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Charsznica na lata 2013-2032” został sporządzony w celu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na szczeblu gminnym.

Na terenie Gminy Charsznica przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów zawierających azbest. Na terenie Gminy Charsznica znajduje się obecnie szacunkowo 3 844,35 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest kształtuje się na poziomie 13 000 880,00 złotych netto.

Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Charsznica to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować trzy główne cele jakimi jest:
• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
• azbestu,
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych. Są to:
1) Zadania legislacyjne.
2) Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich.
3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.
4) Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest;
5) Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

Realizacja znacznej większości zadań wyznaczonych w ramach wyżej wymienionych grup tematycznych nie leży w gestii samorządów szczebla gminnego, a tym samym Gminy Charsznica. W poniższej tabeli przedstawiono praktyczne możliwości Gminy Charsznica w kwestii zadań, których realizacja przyczyni się do skutecznej realizacji celów niniejszego Programu, stanowiąc jednocześnie plan harmonogramu działań na lata 2013-2032.

Harmonogram działań w latach 2013 - 2032:
• Edukacyjnoinformacyjne - Opracowanie systemu edukacyjnego dotyczącego szkodliwości azbestu. Informowanie poprzez stronę internetową lub ulotki o działaniach gminy podjętych w celu likwidacji azbestu. Udostępnienie informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Informowanie o potencjalnych źródłach dofinansowań w kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest – Prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców dofinansowanie. Pozyskiwanie środków na realizację Programu. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.
• Monitoring realizacji programu - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu.
• Ocena narażenia i ochrona zdrowia - Opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

Źródło: Na podstawie "PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CHARSZNICA NA LATA 2013-2032
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl