PL / EN

Konferencja podsumowująca Projekt.

swiss_contribution_logo_kszf

Konferencja podsumowująca Projekt.

W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012 – 2017. Podstawowym celem projektu była  poprawa stanu naturalnego środowiska i podniesienie świadomości o szkodliwości azbestu wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Rzeczowym efektem projektu było uwalnianie od wyrobów azbestowych poprzez demontaże eternitowych dachów jak też wywóz odpadów azbestowych z posesji mieszkańców gmin partnerskich. Wywieziono z terenu województwa małopolskiego ponad 40 tysięcy Mg odpadów azbestowych, zdemontowano ponad 10 tysięcy pokryć dachowych zawierających azbest, udzielono wsparcia w postaci nowego pokrycia ponad 1500 beneficjentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Cały odpad azbestowy został wywieziony na składowisko odpadów niebezpiecznych.

   Wszystkie założone na początku projektu wskaźniki zostały przekroczone a środki finansowe przewidziane w budżecie projektu wykorzystano w całości.

    Konferencję oficjalnie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin – lidera projektu Andrzej Gorzkowicz, który w swoim wystąpieniu zaprezentował i podsumował dokonania  projektu realizowanego w latach 2012-2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz

Podkreślił też ogromny wkład finansowy ze strony Federacji Szwajcarskiej w realizację wszystkich działań podejmowanych w projekcie i złożył serdeczne podziękowania na ręce dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy za ten szlachetny gest wręczając okolicznościowy adres. Następnie głos zabrał dyrektor Biura SPPW Guido Beltrani, który pogratulował pomyślnego i z sukcesem zakończonego niełatwego, bo realizowanego na zasadzie partnerstwa i dobrowolności 69 gmin z terenu województwa małopolskiego, projektu, który znacznie poprawił stan środowiska naturalnego oraz podniósł świadomość szkodliwości azbestu na zdrowie społeczeństwa.

Dyrektor Biura SPPW Guido Beltrani

Dyrektor Biura SPPW Guido Beltrani

    Problem zdrowotności mieszkańców narażonych na szkodliwe działanie azbestu  podjęła w dalszej części konferencji dr Beata Świątkowska – kierownik Ośrodka Referencyjnego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Przedstawiła szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie oraz wskazała na fakt, że choroby azbestopochodne przez długi czas nie dają praktycznie żadnych widocznych objawów, co powoduje niedocenianie tej problematyki. Okres ujawniania choroby u osób narażonych na kontakt z azbestem następuje niekiedy po 20-30 latach i w większości przypadków ma tragiczny finał. Dlatego tak ważnym jest podejmowanie takich projektów jak ten, któremu jest poświęcona konferencja oraz stałe podnoszenie świadomości społecznej nt. szkodliwości azbestu. W podobnym tonie miała swoje wystąpienie  kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie Krystyna Gołębiowska omawiając stan zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa małopolskiego.

   Miłym akcentem konferencji były prezentacje realizacji projektu na przykładzie niektórych gmin partnerskich (Dąbrowa Tarnowska, Niedźwiedź, Sękowa i Jabłonka). Wójtowie tych gmin oprócz swoich wystąpień słownych pokazali filmy obrazujące prace unieszkodliwiania azbestu na ich terenie (prezentacja filmów na linku).

Tematykę działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych w projekcie oraz dobrych praktyk wynikających z tych przedsięwzięć omówił koordynator projektu Tomasz Prochazka. Część merytoryczną konferencji zakończył filmowy pokaz unieszkodliwiania odpadów azbestowych na składowisku w Dobrowie zaprezentowany przez generalnego wykonawcę Zdzisława Ziębę.

    Na zakończenie Burmistrz miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz wręczył wójtom i burmistrzom gmin uczestniczących w projekcie pamiątkowe statuetki.

Wręczenie pamiątkowych statuetek

Relacja z konferencji była przekazywana „na żywo” przez stację radiową RDN Małopolska. Podczas audycji wypowiedzieli się: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz dyrektor Biura SPPW Guido Beltrani jak również wójtowie i burmistrzowie gmin partnerskich uczestniczących w projekcie KIK/71. Audycja dała asumpt do rzeczowej dyskusji nt. szkodliwości azbestu i sposobów jego usuwania. Badania fonometryczne pokazały, że problematyka szkodliwości azbestu odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Małopolski (relacja na linku).

Migawki z konferencji wraz z wypowiedziami zaproszonych gości ukazały się w programie TVP Kraków.

Materiały z konferencji:

 

 

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl