PL / EN

Zarządzanie nieruchomością z azbestem

Obraz2

Obowiązki właściciela/zarządcy nieruchomości z azbestem

Do obowiązku właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomością, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, należy:

 • Sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Prowadzenie kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
 • Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 • Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia książki obiektu budowlanego, obowiązany jest dołączyć do niej w/w ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377.

 • Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1?7.
 • Art. 64. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 • Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.
 • Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest sporządza się plan kontroli jakości powietrza. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i podlegają one oczyszczeniu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.
 • Przy wykorzystywaniu azbestu lub wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzanych kontroli i oceny stanu wyrobu.
 • Prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • W pomieszczeniach, w których był lub jest użytkowany azbest umieszcza się w widocznych miejscu INSTRUKCJĘ BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I OZNAKOWANIE WEDŁUG WZORU przedstawionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) Miejsca występowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest należy zaznaczyć  w PLANACH SYTUACYJNYCH.

Odpowiedzialność zarządcy jako gwaranta bezpieczeństwa

Skutkowe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

 • Art. 2 KK – Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi
 • Art. 160 KK:

– § 1 Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

– § 2 Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ,

– § 3 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,

– § 4 Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo,

– § 5 Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przestępstwo z 160 KK – przestępstwo skutkowe – Karane (penalizowane) jest samo NARAŻENIE, niebezpieczeństwo nie musi się ziścić!

Źródło: „Zarządzanie nieruchomością  z azbestem”, Piotr Sobeyko-Bejnarowicz Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego. Opracowane na podstawie prezentacji wygłoszonej podczas seminariów Kampanii Antyazbestowej
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl